Ba Công KhaiNăm học 2017-2018:
Năm 2018-2019:

  • Công văn số 22/ĐHKHCN, ngày 16/01/2019 về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; 
  • Công văn số 100/ĐHKHCN ngày 18/03/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2018 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 trình độ TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP;
  • Công văn số 101/ĐHKHCN ngày 18/03/2019 về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019;
  • Công văn số 223/CV-ĐHKHCN ngày 14/06/2019 về việc rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019;
  • Công văn số 243/CV-ĐHKHCN ngày 02/07/2019 về báo cáo giáo dục đại học;
Chia sẻ: